Горбенко Ю.І., Горбенко І.Д.
Електронний цифровий підпис
Видавництво: Форт, 2010 р.
М'яка обкладинка, 608 стор.
Тираж: 300 екз.
Формат: 70x100/16
ISBN: 978-966-8599-76-7


АНОТАЦІЯ

У монографії викладені стан, сутність та сучасні проблемні питання теорії та практики ана¬лізу, синтезу та застосування електронного цифрового підпису в інформаційних та інформаційно- телекомунікаційних системах різноманітного призначення. У главах 1-5 розглядаються питання класифікації, вимоги та сутність криптографічних перетворень типу «Електронний цифровий під¬пис» та «Направлене шифрування», наводяться методики та результати порівняльного аналізу іс¬нуючих систем електронного цифрового підпису, даються відповідні рекомендації та пропозиції. У главах 6-9 наводяться результати класифікації, обґрунтування вимог і порівняльного аналізу ме¬ханізмів і криптографічних протоколів на основі електронного цифрового підпису, а також розгля¬даються питання створення та характеристики інфраструктур відкритих ключів технологічно роз¬винених держав і національної системи електронного цифрового підпису. Глави 10-13 присвячені обґрунтуванню вимог до засобів криптографічних перетворень для ІВК, розробці принципів проек¬тування та технологій виготовлення й застосування таких засобів, аналізу перспективних політик сертифікації ключів. Також розглядаються деякі проблемні питання розвитку ІВК і національної системи електронного цифрового підпису та можливі шляхи їх вирішення.

Для розробників і спеціалістів інфраструктур з відкритими ключами, систем, комплексів і засобів криптографічного захисту, підготовки аспірантів, магістрів і бакалаврів у галузі «Інфор¬маційна безпека», користувачів сучасними інформаційно-телекомунікаційними системами, системами електронних документів та електронного документообігу.