Напрями підготовки

Галузь знань:
12 «Інформаційні технології»

Спеціальність: 125 «Кібербезпека»

Кафедра комп'ютеризованих систем захисту інформації

Майбутні фахівці з кібернетичної безпеки вивчають новітні методи та засоби захисту програмного забезпечення від несанкціонованого доступу та руйнівних програмних впливів, захист інформації в інформаційно-комунікаційних мережах та системах, сучасні операційні системи, набувають навичок з алгоритмізації та програмування, що надає змогу вирішувати практичні завдання з організації кібернетичної безпеки.

Профільними дисциплінами цієї спеціальності є:

 • інформаційні технології;
 • технології програмування (C/C++, Assembler);
 • теорія інформації та кодування;
 • операційні системи та їх безпека;
 • організація баз даних (SQL, MySQL);
 • захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах та мережах;
 • прикладна криптологія;
 • стеганографія та стеганоаналіз;
 • захист програмного забезпечення;
 • цифрова обробка медіаресурсів;
 • проектування web-додатків (HTML, JavaScript, CSS, PHP);
 • комплексні системи безпеки;
 • захист ресурсів глобальних мереж;
 • засоби захисту структурованих даних.


Спеціальність122 «Комп'ютерні науки»

Кафедра комп'ютеризованих систем захисту інформації

Спеціалізація: «Інформаційні управляючі системи та технології»

Випускники кафедри підготовлені до професійної діяльності в галузях: проектування, створення та експлуатації інформаційних систем, створення прикладного програмного забезпечення, інформаційного менеджменту і можуть працювати в будь-яких організаціях та установах, де експлуатують або розробляють комп'ютерні інформаційні системи, в фірмах-розробниках інформаційних технологій, а також у наукових та навчальних закладах на посадах: системний адміністратор, адміністратор інформаційних систем, аналітик, розробник інформаційних систем та моделюючих комплексів.

Профільними дисциплінами цієї спеціальності є.

 • алгоритмізація та програмування;
 • операційні системи;
 • організація баз даних та знань;
 • кросс-платформне програмування;
 • технологія створення програмних продуктів;
 • технологія оцінювання якості програмних систем;
 • технологія комп'ютерного проектування;
 • технології захисту інформації;
 • технології розподілених систем та паралельних обчислень;
 • комп'ютеризовані технології обробки інформації;
 • технології автоматизованого конструювання складних систем.


Кафедра прикладної iнформатики

Спеціалізація: «Інформаційні технології проектування»

Фахівці з інформаційних технологій проектування підготовлені для: дослідження та застосування інформаційних технологій у галузі природничих та технічних наук, здійснення системного аналізу діяльності менеджерів та формалізованого опису бізнес-процесів; створення програмного забезпечення, оброблення даних та роботи з базами даних; консультації з питань інформатики; побудови сучасних комп'ютерних комплексів інформаційних технологій проектування тощо.


Спеціальність: 123 «Комп'ютерна інженерія»

Кафедра комп'ютерних систем та мереж

Спеціалізація: «Комп'ютерні системи та мережі»

Випускники кафедри набувають сучасну фундаментальну підготовку в галузі проектування та експлуатації комп'ютерних систем та мереж, а також використання інформаційних технологій, експлуатації корпоративних та глобальних мережевих систем; успішно працюють у наукових, освітніх, проектно-конструкторських, фінансових та інших закладах, установах та підприємствах.

Під час навчання студенти вивчають основи побудови та адміністрування комп'ютерних мереж та корпоративних баз даних, розробки та адміністрування web-вузлів (HTML, CSS, Flash, JavaScript, PHP, CGI, XML, MySQL), Internet-технології, високопродуктивні комп'ютерні системи.

Профільними дисциплінами цієї спеціальності є:

 • мікропроцесорні системи;
 • мережі ЕОМ;
 • системи штучного інтелекту;
 • мережеорієнтовані комп'ютерні технології;
 • експлуатація комп'ютерних систем та мереж;
 • високопродуктивні обчислювальні системи;
 • інтелектуальні системи.


Кафедра комп'ютеризованих систем управління

Спеціалізація: «Системне програмування»

Випускники кафедри отримують сучасну фундамен­тальну підготовку у галузі комп'ютерних систем та мереж, системного та прикладного програмного забезпечення, що дає їм змогу вирішувати складні проблеми теоретич­ного та практичного характеру на основі новітніх наукових досягнень та сучасних технологічних рішень.

Профільними дисциплінами цієї спеціальності є:

 • програмування;
 • системне програмування;
 • системне програмне забезпечення;
 • автоматизація проектування комп'ютерних систем;
 • комп'ютерні системи;
 • комп'ютерні мережі;
 • організація баз даних;
 • захист інформації в комп'ютерних системах;
 • об'єктно-орієнтоване програмування;
 • функціональне та логічне програмування;
 • Internet-технології в системах та мережах;
 • програмування комп'ютерних мереж;
 • вбудовані та мобільні системи;
 • проектний менеджмент;
 • комп'ютерна графіка.


Спеціальність: 121 «Інженерія програмного забезпечення»

Кафедра інженерії програмного забезпечення

Спеціалізація: «Інженерія програмного забезпечення»

Майбутні фахівці на базі новітніх технологій та інструментів вивчають методи та засоби аналізу, проектування, конструювання програм у контексті різних мов програмування.

Профільними дисциплінами цієї спеціальності є:

 • основи програмування;
 • об'єктно-орієнтоване програмування;
 • алгоритми і структури даних;
 • групова динаміка і комунікації;
 • вступ в інженерію програмного забезпечення;
 • архітектура та проектування програмного забезпечення;
 • операційні системи;
 • організація комп'ютерних мереж;
 • архітектура комп'ютерів;
 • якість програмного забезпечення та тестування;
 • аналіз вимог до програмного забезпечення;
 • менеджмент проектів програмного забезпечення.

 

Галузь знань:
18 «Виробництво та технології»

Спеціальність: 186 «Видавництво та поліграфія»

Кафедра комп'ютерних мультимедійних технологій

Спеціалізація: «Технології  електронних мультимедійних видань»

Підготовка бакалаврів та магістрів у сфері технологій електронних мультимедійних видань орієнтована на використання сучасних комп'ютерних мультимедійних інформаційних технологій.

Студенти вивчають такі професійно-орієнтовані дисципліни:

 • технології видавничо-поліграфічного виробництва;
 • технології та обладнання спеціальних видів друку;
 • технології електронних мультимедійних видань;
 • технологія фотореєстаційних процесів;
 • цифрова обробка аудіо- та відеоінформації;
 • сучасні мережеві інформаційні технології;
 • композиція, рисунок, перспектива;
 • теорія кольору;
 • комп'ютерні видавничі системи;
 • видавнича справа і технічне редагування;
 • комп'ютерна графіка.

Навчальний процес забезпечує надання знань: основних технологій та нормативних документів, що регламентують процес створення друкованих та електронних мультимедійних ресурсів; комп'ютерного, інформаційного та програмного забезпечення створення мультимедійної продукції тощо. Випускники можуть працювати.

 • у видавництвах, друкарнях, рекламних компаніях, фото-, аудіо-та відеостудіях;
 • технологами друкарського виробництва;
 • технологами електронних мультимедійних видань;
 • фахівцями друкарської та медійної сфери;
 • Web-дизайнерами.