РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ І НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Інституту комп’ютерних інформаційних технологій

 

у 2015р.

І. Показники наукової діяльності:

з/п

Показники

Кількість

 1. 1

Монографії

5

з них, відповідно за кордоном

-

 1. 2

Підручники

2

 1. 3

Навчальні посібники

18

 1. 4

Словники

-

 1. 5

Фахові статті (вітчизняні)

85

 1. 6

Не фахові статті та тези (вітчизняні)

116

 1. 7

Статті у зарубіжних виданнях

18

 1. 8

Публікації у виданнях, що входять до міжнародних науково-метричних баз даних (Web of Science, Scopus та аналогічного рівня)

25

 1. 9

Кількість цитувань у виданнях що входять до міжнародних науково-метричних баз даних (Web of Science, Scopus та аналогічного рівня)

378

 1. 1

Статті та тези за участю студентів

132

 1. 1

Статті та тези опубліковані студентами самостійно

150

 1. 1

Кількість студентів, які одержували стипендії Президента України

-

Молоді вчені

-

Чисельність молодих вчених всього

50

з них доктори наук

-

кандидати наук

18

аспіранти

20

докторанти

1

без ступеня, не включаючи аспірантів

11

Кількість молодих вчених що отримували премії, з них

-

гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених

-

гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень

-

щорічні гранти Президента України для обдарованої молоді

-

щорічні премії Президента України для молодих учених

-

премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень науково-технічних розробок

-

премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України

-

стипендії Верховної Ради України

-

стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

-

Наукові праці молодих вчених

-

Опубліковано монографій

-

з них за кордоном

-

Опубліковано підручників

1

Опубліковано навчальних посібників

6

Кількість публікацій (статей) всього

29

з них     статей у зарубіжних виданнях

10

у виданнях, що входять до міжнародних науково-метричних баз даних (Web of Science, Scopus та аналогічного рівня)

11

Кількість цитувань у виданнях що входять до міжнародних науково-метричних баз даних (Web of Science, Scopus та аналогічного рівня)

13

ІІ. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 2015 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор, за формою:

№ з/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер (випуск, перша-остання сторінки роботи

1

2

3

4

5

Статті

1

Chebanyuk E

An approach to behavioral software models analytical representation

International journal Information models and analysis

Value 1

144-157

2

Chebanyuk E.

Markov K.

Software model cognitive value

International journal Information theories and application

Value 4

67-80

3

Nick A. Vinogradov, Alina S. Savchenko

Comparative analysis of the functionals of optimal control corporate computer network

Journal of Qafqaz University (Mathematics and Computer Science)

2015 Vol. 1, Nr. 2. – PP 156-167.

4

А.Н.Воронин

Иерархия эмерджентных свойств альтернатив в системном анализе

International Journal “Information Theories and Applications”

2015,Vol. 22, Number 2, – рр.115-126

5

V. N. Azarskov,

D.P. Kucherov,

S. A. Nikolaienko

L. S. Zhiteckii

Asymptotic Behaviour of Gradient Learning Algorithms in Neural Network Models for the Identification of Nonlinear Systems

American Journal of Neural Networks and Applications

2015.-Vol. 1. - No. 1. – pp. 1-10.

6

R.G. Katsalap,

D.P. Kucherov

L.V. Zbrozhek

Improving Images Quality by Combination of Filtering Methods

The International Journal Of Engineering And Science (IJES).

2015. - Vol. 4. - Issue 7. - PP. -69-77.

7

O. Litvinenko, K.Matsueva

Mathematical Models of Planning the Cloud Computations

Black Sea Scientific Journal of Academic Research

2015. –V.23, № 05. – pp. 14-20.

8

A. Vavilenkova

The formal model of knowledge retrieval and processing

Black Sea Scientific Journal of Academic Research

2015. – V.16. – P. 115–119.

1

2

3

4

5

9

Карупу О. В., Олешко Т.А., Пахненко В.В.

Про деякі методичні аспекти викладання математичного аналізу в Національному авіаційному університеті

Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. Society of Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, Budapest. Hungary

2015. – V.III (20), Issue 40. – P. 36-39.

http://seanewdim.com

Статті, прийняті редакцією до друку

1

Chebanyuk E.

Markov K.

An approach to class diagram refinement according to SOLID design principles

Processing of 4th international conference on Model-Driven engineering and software development (2016 )

2

Alexander Kharchenko1, Irina Halay1, Natalia Zagorodna2,Ihor Bodnarchuk2

Trade-off Optimal Decision of the Problem of Software System Architecture Choice

American Journal of

Information Systems

2015, vol.2,No12

3

Loboda S.

Functions of education press in the context of the liberal education (in the 1960s)

Perspektywy Edukacyjjne-Społeczne. – Łodż: Wyższa Szkolа Biznesu i Nauk o Zdrowiu.

2015. - № 3 // http://www.medyk.edu.pl/perspektywy-edukacyjno-spoleczne/perspektywy-edukacyjno-spoleczne?language=pl

4

Lakatos L., Serebriakova S.

Number of Calls in A Cyclic-Waiting System.

Reliability: Theory and Applications.

ІІІ. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених.

Кафедра

Кількість студентів, які беруть участь у наукових дослідженнях

та відсоток від загальної кількості студентів

Кількість молодих учених, які працюють у ВНЗ або науковій установі

Відсоток молодих учених, які залишаються у ВНЗ або установі після закінчення аспірантури

ПІ

3 (2,5%)

2

-

КІТ

46 (18%)

11

67%

КСМ

32 (10 %)

6

100%

КСУ

32 (16%)

7

-

КСЗІ

60 (20%)

3

67%

Загалом по інституту

173 (9,2%)

29

71%

ІV. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями (надати загальну інформацію про стан міжнародного наукового співробітництва установи: характеристику основних напрямів міжнародного наукового і науково-технічного співробітництва, приклади їх успішної реалізації та перспективи розвитку) (до 20 рядків).

Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами (окремо по кожній країні) викласти за формою:

Країна партнер (за алфавітом)

Установа - партнер

Тема співробітництва

Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії

Практичні результати від співробітництва

1

2

3

4

5

Болгарія

Institute of information theories and applications

Software engineering

Проект договору

Форум з програмної інженерії на сайті www.ithea.org

статті

Болгарія

Інститут інформаційних теорій та застосувань

ФОІ  ІТЕА, Софія

Обмін навчально-методичними, науковими і програмними розробками і технологіями. Обмін викладачами і співробітниками по програмах стажування і підвищення кваліфікації.

Взаємодія і взаємна участь в організаційно-учбових і наукових заходах.

Підготовка та видання спільних наукових і навчально-методичних видань.

Договір про співпрацю від 02.04.2015 р. на

5 років

Участь у 2 конференціях, публікація 3 статей

Польща

Вища школа бізнесу і наук про здоров’я в м. Лодзь

Читання лекцій

Умова про працю від

01.10.2015 по 30.09.2017

Польща

Державна Вища ТехнічнаШкола, м. Новий Сонч

Програма «Подвійний диплом»

Договір від 2014 року

1

2

3

4

5

Польща

Технічно-гуманітарна Академія в м. Бєльско-Бяла

Програма «Подвійний диплом»

Договір від 2014 року

V. Інформація про наукову та науково-технічну  діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук (до 20 рядків) (спільні структурні підрозділи, тематика досліджень, видавнича діяльність, стажування студентів та аспірантів на базі академічних установ, результативність спільної співпраці, об’єднання зусиль щодо створення спільних центрів колективного користування наукоємним обладнанням, шляхи вирішення цього питання).

Філія кафедри комп’ютеризованих систем управління в Інституті проблем математичних машин і систем Національної академії наук України.

Науково-технічна діяльність за договором про науково-технічне співробітництво з Інститутом проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України за напрямами: високопродуктивні обчислювальні системи; спеціалізовані засоби обчислювальної техніки; моделювання та розробка систем захисту інформації.

Спільні дослідження з Інститутом проблем математичних машин і систем та Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України за тематикою, пов’язаною з розробкою методів підтримки прийняття управлінських рішень в організаційно-технологічних системах авіаційного та іншого призначення.

Спільні дослідження з Українським мовно-інформаційним фондом НАН України у галузі комп’ютерної лінгвістики.

Один викладач пройшов стажування в Українському мовно-інформаційному фонді НАН України.

Підписані та виконуються Договори з Українським мовно-інформаційним фондом НАН України про проведення науково-дослідницької практики магістрів та переддипломної практики магістрів та спеціалістів.

Два випускники поступили в аспірантуру при Українському мовно-інформаційному фонді НАН України.

Лобода С. М. – член спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій Д 26.452.01 в Інституті педагогіки Національної академії педагогічних наук України.

Литвиненко О.Є. – член Наукової ради НАН України з проблеми «Інформація. Мова. Інтелект» та спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій Д 26.165.02 у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського НАН України.

VІ. Заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями або Київською міською державною адміністрацією та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб (до 20 рядків) (госпдоговірна тематика, обсяги її фінансування, вирішені регіональні проблеми тощо).

VIІ. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень

Оновити дані про потреби в унікальних наукових приладах та обладнанні іноземного виробництва вартістю понад 100 тис. грн. за формою:

з/п

Назва приладу (українською мовою та мовою оригіналу) і його марка, фірма-виробник, країна походження

Обґрунтування потреби закупівлі приладу (обладнання) в розрізі  наукової тематики, що виконується ВНЗ/науковою установою

Вартість,

дол. США або євро

1

2

3

4

1

Hand Held Multi Purpose Interfase (HHMPI)

P\N FDS 400-301

Фірма-виробник: Flight Data Systems

www.flightdata.com.au

Пристрій для зчитування інформації з накопичувачів FDR літаків Boeing, Airbus та Embrier

- для виконання наукових досліджень при роботі із Національним бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами

50 000

дол. США

2

Обладнання науково-навчальної лабораторії «Мережні технології»

Виконання кафедральних НДР

Підвищення якості підготовки аспірантів та магістрів

6000

дол. США

3

Dell PowerEdge T620 (T620-15015#234)

Сервер • процесор: Intel Xeon E5-2620 • 2 ГГц • кількість процесорів встановлене / максимальне: 2/2 • пам'ять: 32 ГБ • жорсткий диск: 1800 ГБ • SAS • мережевий адаптер: 2x Gigabit Ethernet - 62000

Удосконалення та подальший розвиток комп’ютерної системи порівняльного аналізу електронних документів, що вилучаються з мережі Інтернет

2300

дол. США

4

Dell PowerEdge R420 (R420-15863-283)Сервер • процесор: Intel Xeon E5-2407 • 2,2 ГГц • кількість процесорів встановлене / максимальне: 2/2 • пам'ять: 16 ГБ • жорсткий диск: 1200 ГБ • SAS • мережевий адаптер: 2x Gigabit Ethernet

2000

дол. США

у 2013 р.

Показник Кількість
1. Монографії 15
2. Підручники 6
3. Навчальні посібники 18
4. Словники -
5. Фахові статті 181
6. Не фахові статті та тези конференцій 367
7. Публікації у зарубіжних виданнях 67
8. Публікації у виданнях, що входять до міжнародних науково-метричних баз даних (Web of Science, Scopus та інші) 67
9. Статті опубліковані за участю студентів 166
10. Статті опубліковані студентами самостійно 149
11. Патенти 11
12. Свідоцтва на комп’ютерні програми 24
13. Захист докторських дисертацій 3
14. Захист кандидатських дисертацій 12

Загружается ...

у 2012 р.

№ п/п Показник Кільк.
1. Наукові, науково-педагогічні кадри та студенти
1.1 Кількість ставок науково-педагогічних працівників 188,25
1.2 Кількість штатних науково-педагогічних працівників
1.3 Кількість міжнародних, державних освітніх та наукових програм 5
1.4 Кількість академіків, член-кореспондентів НАН України (включаючи сумісників) 2
1.5 Кількість лауреатів міжнародних та державних премій 3
1.6 Кількість робіт, відзначених державними нагородами, преміями України в галузі науки і техніки, або в інших галузях -
1.6.1 - із них кількість лауреатів (за основним місцем роботи) -
1.7 Кількість робіт, відзначених міжнародними нагородами -
1.7.1 - із них кількість лауреатів (за основним місцем роботи) -
1.8 Кількість студентів денної форми навчання 2021
1.9 Кількість студентів-призерів міжнародних, державних та галузевих олімпіад 3
2. Підготовка науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації
2.1 Кількість докторських дисертацій, захищених штатними працівниками 1
2.2 Кількість затверджених ВАК докторських дисертацій докторантами, штатними науково-педагогічними та науковими працівниками за останні три роки 2
2.3 Кількість аспірантів денної та заочної форми навчання 54
2.4 Кількість кандидатських дисертацій, захищених штатними працівниками 10
2.5 Кількість затверджених ВАК кандидатських дисертацій аспірантами, штатними науково-педагогічними та науковими працівниками за останні три роки 8
2.6 Стажування студентів, науковців, аспірантів і молодих вчених у провідних наукових центрах 7
3. Методичне забезпечення
3.1 Опубліковано підручників, всього 6
3.1.1 з них, з грифом МОНмолодьспорт 6
3.2 Опубліковано навчальних посібників, всього 8
3.2.1 з них, з грифом МОНмолодьспорт 2
4. Наукова діяльність
4.1 Кількість грантів отриманих від національних та міжнародних фундацій і програм, а також в рамках виконання міжнародних програм -
4.2 Отримано міжнародних патентів за межами СНД -
4.3 Отримано патентів України та країн СНД 12
4.4 Видано монографій 6
4.4.1 з них, відповідно за кордоном -
4.5 Кількість наукових праць опубліковано у зарубіжних виданнях -
4.6 Кількість наукових праць опубліковано у виданнях, що входять до бази даних Scopus або інших наукометричних баз даних 18
4.7 Кількість наукових праць опубліковано у наукових фахових виданнях України 189
4.8 Кількість статей опублікованих у наукових виданнях України 1
4.9 Кількість тез опублікованих у міжнародних конференціях 135
4.10 Опубліковано доповідей на конференціях в межах України 252
4.11 Участь у виставках 5
4.12 Проведено конференцій 11
4.13 Кількість опублікованих статей за участю студентів 20
4.14 Кількість опублікованих тез доповідей за участю студентів 237

у 2011 р.

№ п/п Показник Кільк.
1. Наукові, науково-педагогічні кадри та студенти
1.1 Кількість ставок науково-педагогічних та штатних наукових працівників 195,25
1.2 Кількість міжнародних, державних освітніх та наукових програм 3
1.3 Кількість академіків, член-кореспондентів НАН України (включаючи сумісників) 2
1.4 Кількість лауреатів міжнародних та державних премій 3
1.5 Кількість студентів денної форми навчання 2047
1.6 Кількість студентів-призерів міжнародних, державних та галузевих олімпіад 3
1.7 Кількість студентів, що мають персональні стипендії 9
2. Кадровий потенціал
2.1 Кількість штатних докторів наук та професорів, що мають вчене звання професора 19,5
2.2 У тому числі кількість штатних докторів наук та професорів віком до 55 років 4
2.3 Кількість штатних кандидатів наук та доцентів, що мають вчене звання доцента 56
2.4 У тому числі кількість штатних кандидатів наук та доцентів віком до 45 років 28
3. Підготовка науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації
3.1 Кількість докторських дисертацій, захищених штатними працівниками 1
3.2 Кількість аспірантів денної та заочної форми навчання 57
3.3 Кількість кандидатських дисертацій, захищених штатними працівниками 9
3.4 Стажування студентів, науковців, аспірантів і молодих вчених у провідних наукових центрах 5
4. Організаційне та методичне забезпечення
4.1 Видано підручників та посібників з грифом МОНУ та англійською мовою 5
4.2 Видано інших навчально-методичних матеріалів 8
5. Наукова діяльність
5.1 Обсяг госпрозрахункового фінансування (тис. грн.) 48
5.2 Кількість грантів отриманих від національних та міжнародних фундацій і програм, а також в рамках виконання міжнародних програм -
5.3 Отримано міжнародних патентів за межами СНД -
5.4 Отримано патентів України та країн СНД 15
5.5 Продано патентів -
5.6 Видано монографій 8
5.7 Опубліковано доповідей на міжнародних конференціях, конгресах 126
5.8 Опубліковано доповідей на конференціях в межах України 90
5.9 Опубліковано статей у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних (Web of Science, SCOPUS) 15
5.10 Опубліковано статей у виданнях ВАК України та СНД 125
5.11 Участь у виставках -
5.12 Проведено конференцій 7
5.13 Кількість опублікованих статей, тез доповідей за участю студентів 169
5.14 Проведення всеукраїнських та регіональних студентських науково – практичних конференцій -