Загальні відомості

Сайт кафедри: kmmt.nau.edu.ua

 

Кафедра комп’ютерних мультимедійних технологій (КММТ) створена у 2004 році як випускова.

Завідувач кафедри – доктор педагогічних наук, професор ЛОБОДА Світлана Миколаївна.

Фундатором кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій був к.т.н., доцент МЕЛЕШКО Микола Андрійович, дійсний член Східно - європейської асоціації акустиків. На його честь випала нелегка справа щодо її організації та підбору персоналу кафедри. Він був першим завідувачем кафедри.

З 01.09.08 до 30.06.09 р. кафедру очолював доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник ГЛАЗУНОВ Микола Михайлович.

З 01.07.09 р. по 30.06.11 р. кафедру очолював доктор технічних наук, професор, дійсний член Аерокосмічної академії України КАРТАШОВ Роберт Петрович.

3 01.09.2011до 16.09.2012 кафедру комп’ютерних мультимедійних технологій очолював доктор технічних наук, старший науковий співробітник КУЧЕРОВ Дмитро Павлович.

Професорсько-викладацький склад кафедри складають 11 викладачів:

  • зав. кафедри: д.пед.н., професор Лобода С.М.;
  • професори: к.т.н., доцент Мелешко М.А.;
  • доценти: к.т.н. Бобарчук О.А.; к.пед.н. Денисенко С.М.; к.т.н., к.т.н., доцент Малярчук В.О.; к.т.н., с.н.с. Чаплінський Ю.П.; к.т.н., доцент Шибицька Н.М.;
  • старший викладач: Таран В.М.;
  • асистенти: Гніденко І.А, Кириленко А.Ю., Дмитренко Т.В.

Базова освіта або напрями наукової діяльності усіх викладачів відповідають профілю підготовки фахівців (комп’ютерні технології, інформаційні технології, видавничо-поліграфічна справа, комп’ютерна обробка аудіо- та відеоінформації, тощо).

Перший набір студентів на кафедру КММТ НАУ здійснено в 2004 році за напрямом «Видавничо-поліграфічна справа», підготовка фахівців відбувалась за спеціальністю 7.092702 "Технологія електронних мультимедійних видань".

Галузь знань: 18 «Виробництво та технології»

Спеціальність: 186 «Видавництво та поліграфія»

Кафедра комп’ютерних мультимедійних технологій

Спеціалізація: «Технології електронних мультимедійних видань»

Підготовка бакалаврів та магістрів у сфері технологій електронних мультимедійних видань орієнтована на використання сучасних комп’ютерних мультимедійних інформаційних технологій.

Студенти вивчають такі професійно-орієнтовані дисципліни:

● технології видавничо-поліграфічного виробництва;

● технології та обладнання спеціальних видів друку;

● технології електронних мультимедійних видань;

● технологія фотореєстаційних процесів;

● цифрова обробка аудіо- та відеоінформації;

● сучасні мережеві інформаційні технології;

● композиція, рисунок, перспектива;

● теорія кольору;

● комп’ютерні видавничі системи;

● видавнича справа і технічне редагування;

● комп’ютерна графіка.

Навчальний процес забезпечує надання знань: основних технологій та нормативних документів, що регламентують процес створення друкованих та електронних мультимедійних ресурсів; комп’ютерного, інформаційного та програмного забезпечення створення мультимедійної продукції тощо.

Випускники можуть працювати:

● у видавництвах, друкарнях, рекламних компаніях, фото-, аудіо-та відеостудіях;

● технологами друкарського виробництва;

● технологами електронних мультимедійних видань;

● фахівцями друкарської та медійної сфери;

● web-дизайнерами.

Колектив кафедри розуміє, що сьогодні жодна країна, розвиток якої спрямований на інтегрування у світовий інформаційний простір, не може залишатися поза межами впровадження сучасних комп'ютерних мультимедійних технологій у видавничо-поліграфічну, бібліотечну та музейну справу, інформаційно-аналітичну роботу, організацію навчального процесу, телерадіомовлення і кінематограф, медицину, дизайн, тощо.

На сьогодні лекційні та лабораторні заняття з усіх професійно-орієнтованих дисциплін забезпечені навчально-методичним мультимедійним супроводженням. Кафедра здійснює організаційний, технічний та методичний супровід лекційних занять у 2-х мультимедійних аудиторіях.

Науково-педадогічні працівники кафедри проводять дослідження з метою впровадження в навчальний процес за тематикою:

  • аналіз системних підходів щодо впровадження комп’ютерних та інформаційних мультимедійних технологій у видавничо-поліграфічну справу;
  • розробка мультимедійних онлайн/офлайн проектів у освітніх, промислових і комерційних напрямах, системах програмування, сучасних СУБД, експертних системах та інших системах штучного інтелекту тощо;
  • дослідження і розробка апаратних та програмних засобів підтримки інформаційних процесів в комп’ютеризованих видавничих системах з використанням мультимедійного контенту;
  • дослідження та створення мережевих електронних мультимедійних навчально-методичних комплексів забезпечення ефективності дистанційного навчання та самостійної роботи студентів.

Викладачі кафедри навчають студентів не тільки фаховій підготовці, а й сприяють формуванню у студентів активної громадської позиції на основі Конституції та законів України, активно впроваджують у навчально-виховну роботу положення Кодексу честі студента НАУ.