Загальні відомості

Сайт кафедри: kafedrapi.nau.edu.ua

Кафедра прикладної інформатики заснована в Національному авіаційному університеті в 2001 році.

Завідувач кафедри – доктор технічних наук,професор,с.н.с. Гамаюн Володимир Петрович

Кафедра прикладної інформатики здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня:

  • бакалаврів за напрямом 6.050101 “Комп’ютерні науки” (4 роки навчання);
  • спеціалістів та магістрів зі спеціальності 7/8.080402 “Інформаційні технології проектування” (5,5 років навчання).

Інформаційні технології проектування давно стали практичним інструментарієм проектування, що забезпечує 20-30% валового національного продукту провідних промислово-розвинутих країн. Скорочення на 1% витрат (тобто витрат на розробку, створення запасів, вантажопереробку, постачання та збут тощо) еквівалентно майже 10% збільшення обсягів продажу.

Використання інформаційних технологій проектування дозволяє підприємствам економити матеріальні, енергетичні, фінансові, інформаційні ресурси, сприяє прискоренню обіговості коштів та скороченню тривалості важливого етапу життєвого циклу продукції – проектування, що забезпечує найбільш повне задоволення потреб споживачів у якісних товарах та послугах.

Аналіз світового досвіду свідчить, що спеціаліст з інформаційних технологій проектування – це, перш за все, системний аналітик, який здатний прорахувати і економічно обгрунтувати доцільність та ефективність рішень щодо наскрізного управління процесом проектування, що базується на урахуванні інтересів всіх його учасників.

Наявність таких фахівців в структурі будь-якого підприємства, організації чи відомства сприятиме підвищенню їх конкурентоспроможності на внутрішньому і міжнародних ринках.

Студенти знайомляться з програмами обробки інформації в середовищі пакетів AutoCAD, bCAD, MathCAD, PiCAD, MathLab, Photo shop, баз даних Access, Delphi, пакетів Auto Desk, Auto Vision, 1С бухгалтерія, застосування Internet-технологій, включаючи Семантичний WEB та мови мережених онтологій OWL, Case-технологій, пакетів проектування LABWIND, VIEW, HP-IB, Kamak, пакетів Active-VHDL, ALDEC, пакетів машинної мови Prover, систем комп’ютерної алгебри Maple, Reduce, Derive, систем виробничого проектування MAPTOP, пакетів для 3D Studio-Mirage, Penollo, LensFX, обробки цифрових зображень.

Студенти активно займаються науково-дослідною роботою, приймають участь у наукових конференціях і мають можливість отримати звання офіцера запасу після проходження навчання на факультеті військової підготовки.