Напрями підготовки

Освітня програма з підготовки бакалаврів зі спеціальності "Комп’ютерні науки" та її навчально-методичне забезпечення містить чотири ступеня, за яким студенти навчаються послідовно або по вибору.

На першому етапі студенти вивчають засоби комп’ютеризації, нтерфейс користувача та управління файловою системою. Інтерфейс користувача є фундаментом, на якому будується навчання та забезпечується ефективна робота на коп’ютері. Інтерфейс – це інструмент за допомогою якого реалізується процедура діалога з комп’ютером. Уніфікованість основних компонентів інтерфейсів, їх модульна конструкція дозволяють опановувати стандартний набір компонентів, відслідковувати появу нових, усвідомлювати закономірності розвитку технологій побудови інтерфейсів.

На етапі "Моделювання" студенти засвоюють складання розрахунково-інфораційних моделей – проектування таблиць, інформаційних баз даних, вивчаються основи систеного аналізу. Принцип моделювання базується на відображенні в моделях тих інформаційних потоків та процесів, які протекають в об’єкті управління та навколишньому середовищі. При цьому реальні процеси замінюють інформаційними показниками і по ним виконують необхідні розрахунки та приймають управлінські рішення.

На третьому етапі студенти знайомляться з основами програмування та алгоритмізації. Вивчаються методи послідовного розбиття загальної функції обробки даних на окремі функціональні елементи, та побудова функціональної структури алгоритма, їх реалізація на програмному рівні. Засвоюється методологія структурного програмування, яка базується на модульній структурі програмного продукта, та об’єктно-орієнтована методологія проектування та реалізації та програмному рівні .

На етапі ‘’Управління’’ вивчаються інформаційні процеси, які відбуваються при управлінні, способи управління, зворотні зв’язки, моделі управління, методи обробки даних.

Навчальний процес ведеться на базі сучасних операційних систем MS DOS, WINDOWS, систем управління базами даних EXCEL, ACCESS, ORACLE, DELPHI засобів автоматизації проектування MATLAB, MATHCAD, AUTOCAD прикладного програмного забезпечення С++, CASE, VISUAL BASIC, процесорів підготовки та оформлення документів WORD, PFOTO SHOP, інформаційної технології INTERNET. В процесі навчання студенти вивчають теоретичні основи, навчаються практичним навикам збору, обробки та використання даних в економічних, технічних, правових, лінгвістичних, екологічних системах з метою:

  • підготовки та обробки текстової, символьної, графічної інформації з метою створення документів, довідників, презентацій, сайтів, WEB-сторінок;
  • ведення та обробки табличних даних та автоматичного створення звітних документів;
  • ведення та обробки списків та масивів інформації;
  • проведення робіт по дослідженню, автоматизованому проектуванню в галузі створення електричних та електронних приладів, автоматизованому конструюванню будівель, машин та механізмів, статистичного дослідження параметрів об’єктів;
  • створення, пошуку, передачі інформаційних об’єктів для вирішення різноманітних задач економіки, лінгвістики, права, екології, соціології.

Студенти на кафедрі вивчають основи побудови та призначення мереж Internet, механізм доступу до неї, розподілену базу даних гіпертекстових документів Internet – Word Wide Web (WWW) її призначення та механізм функціонування, основи роботи з електронною поштою.

Процес управління, який реалізується за допомогою суб’єкту управління, вміщує ряд послідовних операцій: аналіз стану системи, підготовка та прийняття рішень, організація виконання рішень та контроль над їх виконання, корекція рішень по результатам їх виконанням.

В процесі управління суб’єкт управління одержує інформацію про стан системи в кожний момент часу та результат досягнення мети управління. В результаті аналізу цієї інформації формулюються управлінські рішення, виконується їх корекція.

Важливою особливістю інформатики є те що вона представляє методи та засоби дослідження та управління, де неможливе використання кількісних методів, розробляє методи математичного моделювання та розпізнавання образів.

Суттєва база методологічного підходу до вивчення інформатики полягає в тому, що інформатика вивчається як наука, яка допомагає створювати електронний образ об’єкту дослідження, з’ясовує або відслідковує його властивості.

Практичні навики роботи з засобами обчислювальної техніки використовуються при проведенні занять в подальшому фаховому навчанні. Навчальна фахова дисципліна поставляє об’єкт дослідження , а інформатика забезпечує методи та засоби дослідження.