Загальні відомості

Сайт кафедри: ksm.nau.edu.ua

Комп'ютерна iнженерiя - це одна iз галузей iнженерного значення, що визначають технiчний прогрес сучасностi. Спецiалiсти, пiдготовленi кафедрою, працюють в галузi апаратного та програмного забезпечення комп'ютерiв, комп'ютерних систем та мереж. Вони вмiють створювати спецiалiзованi комп'ютернi системи та програми для задач обробки сигналiв та зображень, орiєнтацiї та управлiння рухомими об'єктами, забезпечувати функцiї телекомунiкацiї, створювати обчислювальнi системи з елементами штучного iнтелекту, проводити адмiнiстрування в складних комп'ютерних мережах i взагалi широко застосовувати комп'ютерну технiку для рiзних галузей народного господарства i, в першу чергу - для авiацiйної галузi.

Кафедра готує фахiвцiв з повним викладанням навчальних дисциплiн англiйською мовою.

Об'єктом дiяльностi фахiвцiв рiвня бакалавра є технiчне та програмне забезпечення комп'ютерних систем, мереж та їх компонентiв. Пiсля бакалаврату студенти можуть продовжити навчання для здобуття освiтньо-квалiфiкацiйних рiвнiв спецiалiста або магiстра.

Спецiалiст - це фахiвець, який здобув спецiальнi знання та вмiння i може забезпечити розробку та експлуатацiю комп'ютерних систем та мереж, а також створення та пiдтримку сучасних iнформацiйних. технологiй в корпоративних та глобальних мережевих систем.

Фахiвець рiвня магiстра володiє спецiальними знаннями та навиками для виконання педагогiчних, науково-дослiдних та управлiнських функцiй.

Пiдготовка спецiалiстiв та магiстрiв орiєнтована в напрямку сучасних iнформацiйних технологiй. Студенти вивчають спецiальнi дисциплiни: програмнi та технiчнi засоби захисту iнформацiї, системи прийняття рiшень, iнтернет-технологiї, проектування мiкропроцесорних систем, основи адмiнiстрування комп'ютерних мереж тощо.

Кафедра КСМ накопичила великий досвiд навчальної, методичної та наукової роботи в багатьох напрямках проектування та експлуатацiї засобiв сучасного технiчного та програмно-технiчного забезпечення комп'ютерних систем та мереж:

  • органiзацiї та програмування розподiлених обчислень в високопродуктивних комп'ютерних системах масового розпаралелювання;
  • розробки та проектування високопродуктивних комп'ютерних мереж та систем;
  • планування та диспетчеризацiї паралельних процесiв в багатопроцесорних комп'ютерних системах та мережах;
  • проблемного та системного програмування обчислювальних систем з елементами штучного iнтелекту.

Свій багатий досвiд науково-педагогiчний колектив кафедри КСМ передасть всiм, хто виявить бажання навчатись за напрямом "Комп'ютерна iнженерiя". На кафедрi КСМ створенi всi умови для швидкого наукового зростання студентiв, здiйснюється пiдготовка спецiалiстiв вищої квалiфiкацiї через аспiрантуру i докторантуру.