Напрями наукових досліджень

• Комп’ютеризовані системи управління організаційно-технологічними процесами.

• Методи прийняття рішень в інтелектуалізованих системах управління авіаційного призначення.

• Методи діагностування складних технічних об’єктів з множинними відмовами.

• Технології логіко-лінгвістичного моделювання, аналізу і синтезу електронних документів в системах штучного інтелекту.

Наукові розробки

Автоматизована система ведення платежів за навчання (АС «Студент-контрактник», впроваджена в експлуатацію у відділі організації роботи зі студентами НАУ).

• Автоматизована система обліку споживання електро- та теплової енергії (газу) (впроваджена в експлуатацію на Державному підприємстві «Завод 410 ЦА»).

• Комп’ютеризована система поточного та підсумкового контролю знань студентів вищих навчальних закладів (прийнята до впровадження Замовником – Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України).

• Методи та алгоритми автоматизованого формування логіко-лінгвістичних моделей текстової інформації (впроваджені в Українському мовно-інформаційному фонді НАН України).

• Методи прийняття рішень в автоматизованій системі управління інженерно-авіаційним забезпеченням польотів (впроваджені в Інституті проблем реєстрації інформації НАН України).

• Комп’ютерна система порівняльного аналізу електронних текстів дипломних робіт (проектів) студентів денної форми навчання ОКР «Магістр» та «Спеціаліст» (впроваджена в НАУ наказами ректора університету від 14.04.2010 р. №920/ст. та від 20.01.2011 р. №11/од).

• Моделі та алгоритми діагностування технічних об’єктів з множинними відмовами (на прикладі авіаційних двигунів) (впроваджені на ДП «Завод імені Малишева» та ДП «Завод №410 ЦА»).

• Програмна система представлення алгебраїчних виразів у польській, зворотній польській нотаціях та у вигляді бінарного дерева.

• Програмна система обліку навчальних і робочих навчальних планів та навчальних і робочих навчальних програм дисциплін, які викладаються в Національному авіаційному університеті (впроваджена в НАУ).

• Автоматизована система моніторингу стану теплової мережі.

• Програмна система формування штатного розпису кафедр університету (версія 1.02) (впроваджена в НАУ).

• Програмна система обліку аудиторного фонду Національного авіаційного університету (версія 1.0) (впроваджена в НАУ).

• Програмна система моніторингу використання друкуючих пристроїв.

• Програмна система «3D-карта Національного авіаційного університету» (он-лайн версія 1.00) (впроваджена в НАУ).

• Автоматизована система ведення договорів планового відділу фінансово-економічного управління НАУ (впроваджена в експлуатацію у фінансово-економічному відділі НАУ).

• Інформаційно-пошукова система для організації проведення кастингів.

• Програмна система «Телефонний довідник Національного авіаційного університету (впроваджена в НАУ).

Тематика науково-дослідних робіт

1. НДР №804–Х12 «Надання послуг щодо впровадження комп’ютерної системи порівняльного аналізу електронних текстів».

Термін виконання: 2012 р.

Обсяг фінансування: 20 тис. грн.

2. НДР № 782-ДБ12 (2012-2013 р.) «Розробка моделюючої системи польоту БПЛА у комбінованому режимі».

Термін виконання: 2012­–2013 рр.

Обсяг фінансування (у 2012 р.): 436,4 тис. грн.

3. НДР № 71/09.02.02 «Теоретичні та практичні аспекти впровадження мережевих 3D-технологій у навчальному процесі».

Термін виконання: 2012–2014 рр.

Конференції та семінари

• Міжнародна науково-технічна конференція «Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу».

• Науково-практичний семінар «Сучасні тенденції розвитку системного програмування».

Секції у загальноуніверситетських конференціях

• Міжнародна науково-технічна конференція «АВІА»: секція «Комп’ютерні технології».

• Міжнародний конгрес «Авіація в ХХ сторіччі»: секція «Комп’ютерні системи».

• Міжнародна наукова конференція студентів та молодих учених «ПОЛІТ»: секція «Комп’ютеризовані системи управління».

Публікації

(2012 рік)

• Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних (Web of Science, SCOPUS):

1. Nechyporuk O.P., Marchenko N.B. Spectral-time models to increase the accuracy evaluation of harmonic wave fetch amplitude and frequency with influencing interferences in electric and magnetic measuring tasks.The Advanced Science. – United States. – October 2012. Р.70-74.

2. Nechyporuk O.P., Marchenko N.B. Simulation of nonstationary energetic random processes with the use of stochastic linear processes. The Advanced Science. – Spain. – November 2012. Р.68-73.

3. Koba O.V., Pustova S.V. Lakatos queueing systems, their generilization and application. Cybernetics and Systems Analysis. Vol. 48, No. 3. – Springer Sci + Buisness Media, 2012. – Рp.387-396.

• Статті у виданнях ДАК України та СНД:

 1. Коба Е.В., Пустова С.В.  Системы обслуживания типа Лакатоша, их обобщение и применение. – Кибернетика и системный анализ. – 2012. – №3. – С.101-114.
 2. Литвинов В.В. Стеценко І.В.  Модель системи управління розподіленими обчислювальними ресурсами. – Вісник Чернігівського державного технологічного університету. – Чернігів: – 2012. ‑ № 2 (57) – С. 101-108.
 3. Литвинов В.В., Богдан И.В. Тестирование моделей объектно-ориентированного программного обеспечения. – К.: Математичні машини і системи. ‑ 2012. – № 2. ‑ С.107-117.
 4. Литвинов В.В., Задорожний А.А. Создание блочных моделей систем и процессов с использованием метода группового учета аргументов. – К.: Математичні машини і системи. 2012. ‑ №2 ‑ С. 102-107
 5. Литвинов В.В. Стеценко І.В. Управління розподіленими ресурсами грід-системи. – К.:  Математичні машини і системи. ‑ 2012. №2 ‑ С. 3-13.
 6. Артамонов Є.Б. Міжвузівська база змістовних модулів дисциплін як засіб впровадження основних концепцій Болонської системи навчання. – Проблеми інформатизації та управління. – К.: НАУ. – 2012 – вип. 1(37) – С. 22-29.
 7. Артамонов Є.Б. Захист від збоїв спеціалізованих мереж, що динамічно кластеризуються // Артамонов Є.Б., Кременецький Г.М. – Львівська політехніка – Львів. – 2012. – С. 42-48.
 8. Артамонов Є.Б. Реалізація принципів складних систем для хмарних обчислень штучних нейронних мереж // Артамонов Є.Б., Кременецький Г.М., Нечипорук О.П. – Захист інформації. ‑ К.: НАУ. ‑ 2012. ‑ № 10– С. 24-30 .
 9. Артамонов Е.Б. Аппаратно-программная реализация распределения нагрузки в нейроподобных системах // Артамонов Е.Б., Кременецкий Г.Н. ‑ Известия национальной академии наук Азербайджана. – Баку.: – 2012. – С. 45-52.
 10. Вавіленкова А.І. Аналіз моделей представлення знань в експертних системах управління / А.І. Вавіленкова // Проблеми інформатизації та управління: зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2012. – Вип. 4. – С. 14–17.
 11. Вавіленкова А.І. Побудова логіко-лінгвістичних моделей для складних речень / А.І. Вавіленкова // Наука і молодь. Прикладна серія: зб. наук. праць. – К.: НАУ, 2012. – С. 83-87.
 12. Вавіленкова А.І. Особливості опитування експертів при побудові логічних моделей управління складними об’єктами  / А.І. Вавіленкова // Математичні машини та системи. – 2012. – № 2. – С. 107-112.
 13. Вавіленкова А.І. Побудова логіко-лінгвістичної моделі управління на основі результатів експертного опитування / А.І. Вавіленкова // Математичні машини та системи. – 2012. – № 3. – С. 157–163.
 14. Глазок О.М., Мироненко О.К. Моніторинг мережевої активності комп'ютерів на основі агентної технології // Проблеми інформатизації та управління: зб. наук. праць. –  К.: НАУ, 2012. – Вип.1(37). – С. 45-48.

Свідоцтва про реєстрацію авторського права

(2012 рік)

 1. Комп’ютерна програма «Автоматизована система ведення договорів планового відділу фінансово-економічного управління НАУ» /Артамонов Є.Б., Жолдаков О.О. Свідоцтво Державної служби інтелектуальної власності № 43328 від 17.04.2012 р.
 2. Комп’ютерна програма «Інформаційно-пошукова система для організації проведення кастингів» /Артамонов Є.Б., Гончар М.В. Свідоцтво Державної служби інтелектуальної власності № 43329 від 17.04.2012 р.
 3. Комп’ютерна програма «Телефонний довідник Національного авіаційного університету» /Артамонов Є.Б., Бондар О.Є. Свідоцтво Державної служби інтелектуальної власності № 45621 від 13.09.2012 р.

Доповіді на міжнародних конференціях

(2012 рік)

 1. A software environment for automated text manipulation V.O. Artamonova, O.O. Zholdakov, National Aviation University, Ukraine.
 2. Artamonova V.O.,  Zholdakov О.О. Software for automated text manipulation // Тези доповідей міжн. наук.-техн. конф. “Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу”.   К.: НАУ, 2012. – С. 15
 3. Growing artificial neural networks in dynamic environment. G.M. Kremenetskiy, National Aviation University, Ukraine.
 4. Mathematical model of friction at presence of anisotropic admixtures in the composition oil. O.M. Glazok, National Aviation University, Ukraine.
 5. Method of the automated formation of logic-linguistic models A.I. Vavilenkova, National Aviation University, Ukraine.
 6. Modeling queueing system with dual requests and determined service times O.V. Koba, S.V. Pustova, O.M. Dyshliuk, National Aviation University, Ukraine.
 7. Modeling the operation of an aircraft on the basis of test-driven development. B.G. Maslovskiy, O.M. Glazok, National Aviation University, Ukraine.
 8. Spectral-time models of data signals under the action of interferences in the tasks related to  electric and magnetic values measuring. E.P. Nechyporuk, N.B. Marchenko, National Aviation University, Ukraine.
 9. The solution method of the nonlinear equations’ systems with boolean variables (the combinatory equations) Lytvynenko O.E., National Aviation University, Ukraine.
 10. Use of analytical technologies for recognition of images. Y.B. Artamonov, O.S. Vasyliev, National Aviation University, Ukraine.
 11. Using the functional approach for determining parameters of dynamic models of flying apparatuses S.M.Stanko, O.M. Glazok, National Aviation University, Ukraine.
 12. Артамонов Є.Б. Використання аналітичних технологій для розпізнавання окремих образів / Артамонов Є.Б., Васильєв О.С. // Тези доповідей Сьомої наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС’2012”. – Чернігів, 2012. ‑ с. 390-393.
 13. Артамонов Є.Б.,  Єгорова У.М. Використання електронного підпису для комплексного захисту корпоративних документів // Тези доповідей МНТК «Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу» – К.: НАУ, 2012. – С. 9
 14. Вавіленкова А.І. Принципи побудови семантичних графів // Тези доповідей МНТК «Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу» – К.: НАУ, 2011. – С. 8
 15. Вакаренко Л.В.,  Нестеренко Б.Н. Оценка и выбор оборудования на основе нечеткого вывода // Тези доповідей МНТК «Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу» – К.: НАУ, 2012. – С. 31
 16. Глазок О.М. Застосування функціонального підходу  при визначенні параметрів математичних  моделей динамічних систем // Тези доповідей МНТК «Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу» – К.: НАУ, 2012. – С. 19
 17. Дишлюк О.М. Моделювання комп’ютерних мереж як систем обслуговування з повторенням та потоком різнотипних заявок // Тези доповідей МНТК «Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу» – К.: НАУ, 2012. – С. 20
 18. Дишлюк О.М. Семантико-синтаксична структура речень // Тези доповідей МНТК «Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу» – К.: НАУ, 2012. – С. 11
 19. Кременецький Г.М. Можливості асоціативного подання та розпізнавання речень у графічному вигляді // Тези доповідей МНТК «Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу» – К.: НАУ, 2012. – С. 18
 20. Литвинов В.В. Еволюція  програмних та апаратних засобів завантаження і встановлення операційних систем по мережі // Тези доповідей Сьомої наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС’2012”. – Чернігів, 2012. – С. 236-238
 21. Литвинов В.В. Імітаційне моделювання та оптимізація перевезень у транспортних логістичних системах // Тези доповідей Сьомої наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС’2012”. – Чернігів, 2012. – С. 94-98.
 22. Литвинов В.В. Моделювання систем управління транспортним рухом з використанням Петрі-об’єктного підходу // Тези доповідей Сьомої наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС’2012”. – Чернігів, 2012. ‑ С. 191-194
 23. Литвинов В.В. Проблема безопасности на угольных шахтах Украины // Тези доповідей Сьомої наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС’2012”. – Чернігів, 2012.  ‑ С. 67-71
 24. Литвинов В.В. Проект подсистемы мониторинга шахтного персонала и оборудования на основе радиосети ASNET // Тези доповідей Сьомої наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС’2012”. – Чернігів, 2012. – С. 124-125
 25. Литвинов В.В. Реализация алгоритма  создания блочных моделей систем и процессов с использованием  метода группового учета аргументов // Тези доповідей Сьомої наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС’2012”. – Чернігів, 2012.  – С. 280-284
 26. Литвинов В.В. Синтез графічних завдань за допомогою параметричних моделей // Тези доповідей Сьомої наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Математичне та імітаційне моделювання систем. МОДС’2012”. – Чернігів, 2012.  – С. 372-375.
 27. Ложкін К.М. Застосування методу шинглової перевірки для порівняльного аналізу текстів // Тези доповідей МНТК «Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу» – К.: НАУ, 2012. – С. 14
 28. Лупандин М.В., Лавриненко Ю.В., Бескровная И.А., Юрьева И.М. Применение программного комплекса arinc -processor в системах аэронавигационного обслуживания // Тези доповідей МНТК «Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу» – К.: НАУ, 2012. – С. 32
 29. Мацуева К.А. Применение формальных методов для тестирования компиляторов // Тези доповідей МНТК «Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу» – К.: НАУ, 2012. – С. 26
 30. Мацуева К.А. Применение эмуляторов для тестирования приложений в реальной облачной среде // Тези доповідей МНТК «Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу» – К.: НАУ, 2012. – С. 25
 31. Нечипорук О.П. Метод шинглів для порівняння текстових документів // Тези доповідей МНТК «Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу» – К.: НАУ, 2012. – С. 12
 32. Русаков О.І. Задача ідентифікації в практиці проектування // Тези доповідей МНТК «Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу» – К.: НАУ, 2012. – С. 27
 33. Сич М.Ю. Методи порівняльного аналізу // Тези доповідей МНТК «Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу» – К.: НАУ, 2012. – С. 13
 34. Сич М.Ю. Механізм взаємопертворення природно-мовних словарних конструкцій // Тези доповідей МНТК «Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу» – К.: НАУ, 2012. – С. 17
 35. Сябрук І.М. Підходи до побудови моделей об’єктів керування // Тези доповідей МНТК «Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу» – К.: НАУ, 2012. – С. 28
 36. Халімон Н.Ф., Закревський С.І. Дослідження можливості створення мобільних медіа-додатків // Тези доповідей МНТК «Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу» – К.: НАУ, 2012. – С. 40
 37. Халімон Н.Ф., Шпильова Т.С. Проблема створення мультимедійних енциклопедій ВНЗ спеціального призначення // Тези доповідей МНТК «Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу» – К.: НАУ, 2012. – С. 37
 38. Юр’єва І.М., Гармай В.В. Ідентифікація динамічних об’єктів // Тези доповідей МНТК «Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу» – К.: НАУ, 2012. – С. 29

Опубліковані статті та тези доповідей за участю студентів

(2012 рік)

 1. Dobrina O. Segmentation as a part of the intelligent medical image processing // Тези доповідей МНТК «Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу» –  К.: НАУ, 2012. – С. 33
 2. Соляр О.О., Артамонов Є.Б.Системи запобігання автоматичному використанню інтернет-сервісів// Матеріали Науково-практичної конференції «Комп’ютерні системи і мережні технології» – К.: НАУ, 2012. – с. 20.
 3. Вакаренко Л.В.,  Нестеренко Б.Н. Оценка и выбор оборудования на основе нечеткого вывода // Тези доповідей МНТК «Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу» – К.: НАУ, 2012. – С. 31
 4. Варченко Д.О. Методи визначення конфліктів апаратного і програмного забезпечення в операційному середовищі Windows// Матеріали Науково-практичної конференції «Комп’ютерні системи і мережні технології» – К.: НАУ, 2012. – с. 21.
 5. Войцехівський А.П. Програмний засіб трьохвимірного представлення сонячної системи // Матеріали Науково-практичної конференції «Комп’ютерні системи і мережні технології» – К.: НАУ, 2012. – с. 22.
 6. Гинкул А.С. Проектирование сетевой системы автоматического реферирования текста // Матеріали Науково-практичної конференції «Комп’ютерні системи і мережні технології» – К.: НАУ, 2012. – с. 23.
 7. Гриценко О.Ю. Програмна система визначення встановлених драйверів на комп’ютерах локальної мережі // Матеріали Науково-практичної конференції «Комп’ютерні системи і мережні технології» – К.: НАУ, 2012. – с. 24.
 8. Зварунчик Р.О. Методи реалізації визначення координат об’єктів на трьохвимірних сценах // Матеріали Науково-практичної конференції «Комп’ютерні системи і мережні технології» – К.: НАУ, 2012. – с. 25.
 9. Сав’юк В.О. Програмна реалізація блокування визначених клавіш в операційному середовищі Windows // Матеріали Науково-практичної конференції «Комп’ютерні системи і мережні технології» – К.: НАУ, 2012. – с. 26.
 10. Семко О. Принципи побудови комплексної системи захисту інформації // Матеріали Науково-практичної конференції «Комп’ютерні системи і мережні технології» – К.: НАУ, 2012. – с. 28.
 11. Скочинский Б. Возможности 3d визуализации интернет порталов // Матеріали Науково-практичної конференції «Комп’ютерні системи і мережні технології» – К.: НАУ, 2012. – с. 27.
 12. Скочинський Б.Д.Сучасні тенденції розвитку використання механізму captcha // Тези доповідей МНТК «Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу» – К.: НАУ, 2012. – С. 16
 13. Халімон Н.Ф., Закревський С.І. Дослідження можливості створення мобільних медіа-додатків // Тези доповідей МНТК «Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу» – К.: НАУ, 2012. – С. 40
 14. Хирний В.В., Венетікідіс П.Г. Захист від несанкціонованого втручання в роботу мережевих лічильників // Тези доповідей МНТК «Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу» – К.: НАУ, 2012. – С. 10
 15. Хирний В.В., Венетікідіс П.Г. Методи протидії несанкціонованій зміні значення мережевих лічильників // Матеріали Науково-практичної конференції «Комп’ютерні системи і мережні технології» – К.: НАУ, 2012. – с. 29.

Аспірантура і докторантура

Докторанти

№ п/п

П.І.Б.

Тема

дисертації

Науковий консультант

Рік

захисту

1

Нечипорук О.П.

Інформаційні технології діагностування складних систем

Литвиненко О.Є.

2014

2

Пустова С.В.

Методи моделювання та оптимізації телекомунікаційних систем з оптичними буферами

Коба О.В.

2014

3

Вавіленкова А.І.

Теоретичні основи автоматичного аналізу і синтезу логіко-лінгвістичних моделей текстових документів

Литвиненко О.Є.

2015

Аспіранти

№ п/п

П.І.Б.

Тема

дисертації

Науковий керівник

Рік

захисту

1

Ложкін К.М.

Інформаційні технології лінгвістичного аналізу тестових документів

Литвиненко О.Є.

2014

2

Фенюк М.В.

Методи проектування програмного забезпечення систем управління технологічними процесами ядерної енергетики

Литвинов В.В.

2014

3

Мацуєва К.А.

Узгоджується

Литвинов В.В.

2016

Студентське науково-технічне товариство

п/п

Назва гуртку та кількість учасників

Науковий керівник

1

Комп’ютерні технології інтелектуальної обробки тестової інформації (15)

Литвиненко О.Є.

2

Робототехніка (7)

Артамонов Є.Б.,
Васильєв О.С.

3

Професійний веб-дизайн (30)

Артамонов Є.Б.,
Мацуєва К.А.

4

3D-графічна візуалізація он-лайн (4)

Артамонов Є.Б.

5

Системне програмування (20)

Артамонов Є.Б.,
Станко С.М.

6

Сучасні системи програмування (20)

Артамонов Є.Б.,
Станко С.М.

7

Програмування мікропроцесорних систем (4)

Артамонов Є.Б.,
Васильєв О.С.

З приводу участі у гуртках звертайтеся до координатора з наукової роботи студентів і молодих вчених кафедри КСУ Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .